שני | 25.01.21

פריטים
 
סגור
לתכנית החודשית

תנאי שימוש באתר הסינמטק לרכישת כרטיסים (להלן: "תנאי השימוש")

 

תנאים כלליים

 

א.  אתר www.jff.org.il, (להלן:  "האתר"), מופעל על ידי סינמטק ירושלים (ע"ר 58-005-927-7) (להלן: "הסינמטק"), אשר כתובתו דרך חברון 11, ת"ד 8561, ירושלים

ב. הסינמטק מאפשר לכל המעוניין (להלן: "הרוכש"), לרכוש כרטיסים לסרטים ולאירועים השונים  (להלן:  "האירוע").

ג. תנאי השימוש  מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים לשני המינים.

ד. ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר,  מצהיר הרוכש, כי קרא את תנאי השימוש המופרטים להלן בעיון וקבל אותם ללא סייג.

ה. הסינמטק שומר על זכותו לשנות תנאי שימוש אלה  מעת לעת, אולם שינוי בתנאי השימוש יחול רק על שירות שניתן אחריו.

ו. כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות תנאי השימוש.

 

הצהרות הרוכש

1. הרוכש מצהיר, כי הינו מעל לגיל 18. הסינמטק מבהיר, כי אין ביכולתו לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.

2. הרוכש מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק ותיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק  כדין, השייך לו או שניתנה לו הרשאה מבעליו לעשות את אותו שימוש.

3. הרוכש מצהיר, כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון, תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם של הרוכש  הינם אסורים, עלולים  להוות עבירה פלילית, והעושה כן - צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

4. הרוכש מצהיר, כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

 

רכישת כרטיסים

5. נפלה טעות סופר באתר לרבות בתיאור האירוע  ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את הסינמטק. במקרה שנפלה טעות סופר, כאמור,  יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.

6. לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות, תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.

7. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יעביר הסינמטק את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. הסינמטק יעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, כי אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.

8. הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.

9. מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

10. למקרה בו הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה תוך 15 דקות מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר, מיידית, עם קופות הכרטיסים במספר טלפון 9377*.

11. הרוכש יקבל אישור הזמנה לתיבת הדואר שנמסרה בעת ההרשמה.

12. הרוכש מאשר שידוע לו, כי תיתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט, בין אם כתוצאה מכוח עליון ו/או לצורך תפעול או שידרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי הסינמטק או מי מטעמו.

 

האירועים

13. הסרטים והאירועים השונים מתקיימים באופן מקוון, אלא אם צוין במפורש אחרת.

 

ביטול רכישה

14. בקשות לביטול כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר או דרך קופות הכרטיסים יהיו עד 72 שעות לפני האירוע. יש ליצור קשר ישיר עם קופות הכרטיסים במספר טלפון 9377*.

15.כרטיסים שנקנו במסגרת "הטבת כמות" יבוצע ההחזר באופן המשקף את המחיר לכמות הכרטיסים שלא בוטלו באותה ההזמנה.

16. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, ישיב הסינמטק לרוכש את כספו, בכפוף לאמור להלן.

17. ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, יהא רשאי הסינמטק לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילם הסינמטק לחברת כרטיסי האשראי עבור העסקה ו/או בדמי ביטול בסך 5% (חמישה אחוזים) מסכום ההזמנה,  ועד 100 ₪, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

18. לאחר הרכישה ניתן לצפות בסרט או במספר סרטים הנרכשים בחבילה במשך 5 ימים. מרגע תחילת הצפייה בסרט מסוים, כלומר לאחר שמקליקים על כפתור הניגון (Play), ניתן לצפות בסרט במשך 30 שעות בלבד, אולם ניתן לעצור ולחזור לסרט כמה פעמים שתרצו במהלך טווח השעות הזה.

19. במקרה של רכישה מוקדמת (לפני שהסרט זמין), 5 הימים יחלו בתאריך העליה לאוויר של הסרט, כפי שמצויין באתר.

 

תנאים נוספים

20. יחד עם אישור השימוש על הרוכש נדרש לסמן אם ברצונו לקבל מהסינמטק ו/או מי מטעמו דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, וזאת לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונו להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו של הרוכש לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן "הסר", המופיע בכל הודעת דיוור.

21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הסינמטק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מהרוכש לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בסינמטק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

22. הסינמטק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר. אחריות הסינמטק תהיה מוגבלת, לכל היותר, להחזר כספו של הרוכש.

23. הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין הסינמטק לרוכש, לרבות בגין תנאי השימוש תהיה לבתי המשפט בעיר  ירושלים בלבד.

24. הסינמטק יהא רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי תנאי שימוש אלה,  כולם או מקצתם, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.

25. הסינמטק רשאי לבטל/לשנות את האירועים  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.